Bieżące statystyki

Bezprawne ingerowanie w środowisko, jego zanieczyszczanie i niszczenie nie jest wyłącznie teoretyczne. Jest wręcz przeciwnie. Z dostępnych statystyk Komendy Głównej Policji w szczególności wynika, iż w oparciu jedynie o przepisy karne samej tylko ustawy o ochronie zwierząt zwiększa się sukcesywnie ilość prowadzony postępowań przygotowawczych (wzrost z 1187 w 2003 roku do 2214 w 2014 roku) oraz liczba przestępstw stwierdzonych (wzrost z 845 w 2003 roku do 1483 w 2014 roku). Przyczyn tego stanu rzeczy można dopatrywać się nie tylko w większej aktywności Policji, ale w większej świadomości i wrażliwości społeczeństwa zgłaszającego przypadki podejrzenia popełnienia przestępstw.

Powrót

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2014 w zakresie przestępstw z Ustawy o ochronie zwierząt - art. 35 ust. 1-2, art. 36 ust. 1-2.
  Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych Wskaźnik wykrycia  (w %) Liczba podejrzanych
2014 2 214 1 483 58,0 806
2013 2 174 1 439 60,1 789
2012 2 170 1 503 60,4 829
2011 1 956 1 441 62,0 786
2010 1 754 1 272 65,4 803
2009 1.785 1 386 66,5 815
2008 1 940 1 504 65,6 870
2007 1 522 1 237 70,2 768
2006 1 526 1 132 69,5 677
2005 1 418 1 129 69,1 666
2004 1 283 991 69,4 590
2003 1 187 845 64,8 450

Źródło: Komenda Główna Policji, http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/znecanie-sie-nad… data dostępu: 01.06.2017, g. 13:20

Komenda Główna Policji prowadzi również w szczególności statystyki w zakresie przestępstw z Rozdziału XXII Kodeksu karnego – Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181-188 k.k.) z rozbiciem na poszczególne przestępstwa.

Przestępstwo z art. 181 k.k. dotyczy zarówno powodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, jak i niszczenia albo uszkadzania roślin lub zwierząt powodując istotną szkodę. W latach 2003 - 2016 liczba wszczętych postępowań przygotowawczych spadła z 89 w 2003 roku do 68 w 2016 roku, zaś liczba przestępstw stwierdzonych odpowiednio z 40 do 31, przy czym ilość przestępstw stwierdzonych (poza samym rokiem 2016) miała początkowo wyraźną tendencję malejącą, by w latach 2009 – 2015 kształtować się na w miarę na poziomie około 17 stwierdzonych przestępstw. W skali całego kraju nie jest to duża ilość, jednakże należy pamiętać, że mamy przy tym przestępstwie przede wszystkim na myśli zniszczenia w znacznych rozmiarach lub powodujące istotną szkodę, a zatem bardzo poważne. Na spadek ilości przestępstw mógł wpłynąć wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 w zakresie przestępstwa z art. 181 par. 1 – 5 Kodeksu karnego
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 68 31
2015 61 17
2014 80 17
2013 59 17
2012 50 13
2011 72 17
2010 61 17
2009 50 16
2008 65 20
2007 55 30
2006 81 23
2005 75 29
2004 65 27
2003 89 40

Źródło: Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/6…, data dostępu: 01.06.2017, g. 13:55

Z kolei statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 przestępstwa zanieczyszczania środowiska wskazują na niskie powiązanie pomiędzy ilością prowadzonych postępowań a liczbą stwierdzonych przestępstw. Może to wynikać zarówno ze świadomości ekologicznej społeczeństwa, które dostrzega problem zanieczyszczenia środowiska i zawiadamia organy ścigania, ale także ze sformułowania znamion tego przestępstwa w Kodeksie karnym, który uzależnia karalność zanieczyszczenia środowiska od tego, żeby zanieczyszczenie mogło zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. W oczywisty sposób takie określenie znamion powoduje istotną selekcję w postępowaniu przygotowawczym spraw i ich umarzanie. Poza latami 2009 – 2011 liczba wszczętych postępowań przekraczała 90, zaś poza latami 2003 i 2004 nie przekraczała 30, a nawet w latach 2011 i 2012 nie przekraczała 10 stwierdzonych przestępstw.

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 w zakresie przestępstwa z art. 182 par. 1 – 4 Kodeksu karnego
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 109 19
2015 100 16
2014 91 14
2013 99 24
2012 95 8
2011 60 6
2010 68 12
2009 88 14
2008 107 16
2007 98 16
2006 106 21
2005 105 13
2004 108 40
2003 94 32

Źródło: Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/6…, data dostępu: 01.06.2017, g. 13:55

Kolejne przestępstwo objęte statystykami Policji dotyczy nielegalnego obrotu i gospodarowania odpadami w takich warunkach lub w taki sposób, że w szczególności może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób. W zakresie ilości wszczętych postępowań i wykrywalności tego przestępstwa trudno wyodrębnić jakiś jednoznaczny trend.

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 w zakresie przestępstwa z art. 183 par. 1 – 6 Kodeksu karnego
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 224 48
2015 175 43
2014 172 56
2013 150 75
2012 172 42
2011 99 35
2010 191 52
2009 162 69
2008 209 80
2007 203 64
2006 178 87
2005 124 28
2004 103 35
2003 106 123

Źródło: Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/6…, data dostępu: 01.06.2017, g. 14:15

Przestępstwo z art. 184 k.k. dotyczy nielegalnego obrotu i gospodarowania materiałami jądrowymi albo innym źródłem promieniowania jonizującego zwłaszcza jeżeli może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka. Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych w żadnym z badanych lat nie przekroczyła 6, zaś poza 2015 rokiem nie przekroczyła połowy tej ilości. Poza rokiem 2011 ilość stwierdzonych przestępstw nie przekraczała 1 rocznie.

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 w zakresie przestępstwa z art. 184 par. 1 – 3 Kodeksu karnego
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 3 0
2015 6 0
2014 3 0
2013 2 1
2012 1 0
2011 0 12
2010 1 1
2009 3 1
2008 2 1
2007 0 0
2006 1 0
2005 3 1
2004 1 0
2003 1 0

Źródło: Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/6…, data dostępu: 01.06.2017, g. 14:20

Art. 185 k.k. przewiduje zaostrzoną odpowiedzialność z tytułu przestępstw określonych w art. 182 § 1 lub 3 k.k., art. 183 § 1 lub 3 k.k. lub w art. 184 § 1 lub 2 k.k., w szczególności gdy następstwem tych czynów jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka albo nawet wielu osób. Wystąpienie tego przestępstwa stwierdzano w pojedynczych przypadkach, zaś w latach 2003, 2007, 2013 – 2015 nie prowadzono w ogóle żadnego postępowania ani nie stwierdzono w ogóle wystąpienia tego przestępstwa.

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 w zakresie przestępstwa z art. 185 par. 1 – 3 Kodeksu karnego
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 1 0
2015 0 0
2014 0 0
2013 0 0
2012 0 1
2011 1 0
2010 1 0
2009 0 2
2008 0 1
2007 0 0
2006 1 2
2005 0 1
2004 1 0
2003 0 0

Źródło: Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/6…, data dostępu: 01.06.2017, g. 14:27

Przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 186 k.k. jest bezpieczeństwo wody, powietrza lub ziemi przed zanieczyszczeniami, promieniowaniem radioaktywnym lub jonizującym. Ilość wszczętych postępowań w żadnym z lat okresu 2003 – 2016 nie przekroczyła 23. Oprócz roku 2003, kiedy stwierdzono popełnienie 15 przestępstw, w żadnym z pozostałych lat liczba ta nie przekroczyła 8, zaś w latach 2015 i 2016 nie stwierdzono w ogóle popełnienia tego przestępstwa, co wskazywałoby, iż w istocie ten czyn zabroniony już w praktyce nie jest popełniany.

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 w zakresie przestępstwa z art. 186 par. 1 – 3 Kodeksu karnego
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 15 0
2015 13 0
2014 12 2
2013 13 5
2012 12 2
2011 7 1
2010 9 4
2009 10 2
2008 17 4
2007 16 5
2006 18 4
2005 23 8
2004 20 7
2003 22 15

Źródło: Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/6… data dostępu: 01.06.2017, g. 14:31

Art. 187 k.k. chroni wartość przyrodniczą prawnie chronionego obiektu lub terenu przed niszczeniem, poważnym uszkodzeniem lub istotnym zmniejszeniem wartości powodującym istotną szkodę. Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych była większa, niż w przypadku poprzedniego przestępstwa. Wynika to z faktu, iż przestępstwo to „łatwiej” jest popełnić. Mimo to jedynie w roku 2007 liczba popełnionych przestępstw przekroczyła 20, w latach 2003, 2006, 2009, 2013 i 2014 przekroczyła 10, zaś w latach 2015 i 2016 nie stwierdzono w ogóle popełnienia tego przestępstwa.

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 w zakresie przestępstwa z art. 187 par. 1 – 2 Kodeksu karnego
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 25 0
2015 15 0
2014 28 12
2013 27 12
2012 18 5
2011 17 6
2010 28 8
2009 30 18
2008 41 7
2007 28 22
2006 27 14
2005 17 2
2004 15 7
2003 28 11

Źródło: Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/6… data dostępu: 01.06.2017, g. 14:37

Art. 188 k.k. dotyczy pogranicza prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego i prawa działalności gospodarczej. Karane jest wznoszenie nowego lub powiększanie istniejącego obiektu budowlanego wbrew przepisom, a także prowadzenie działalności gospodarczej zagrażającej środowisku - na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie tego terenu. Poza latami 2004, 2005 i 2006 liczba wszczętych postępowań nie przekroczyła 24, zaś ilość stwierdzonych przestępstw 20. Ilość popełnionych przestępstw z tego przepisu wykazywała tendencję spadkową i obecnie (2015 i 2016) nie przekracza 3 rocznie.

Statystyki Komendy Głównej Policji za lata 2003 – 2016 w zakresie przestępstwa z art. 188 Kodeksu karnego
Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2016 5 3
2015 10 3
2014 9 14
2013 11 5
2012 5 2
2011 9 10
2010 18 18
2009 9 14
2008 15 7
2007 23 19
2006 24 22
2005 32 50
2004 67 32
2003 18 13

Źródło: Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3/6… data dostępu: 01.06.2017, g. 14:48