Największe sukcesy w 2016 roku

 

1. Na ratunek Puszczy Karpackiej

Razem z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze prowadzimy projekt mający na celu uratowanie najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej niszczonych obecnie intensywną wycinką drzew. Tylko park narodowy może skutecznie chronić ten unikalny, naturalny górski las. Naszą petycję o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego podpisało ponad 95 tysięcy osób, a lista podpisów wciąż rośnie. Jednak zanim powstanie park narodowy, potrzebne są rozwiązania tymczasowe powstrzymujące niszczenie Puszczy: przyrodnicy z FDP i współpracujący z nimi eksperci zidentyfikowali ponad 7400 drzew spełniających kryteria pomników przyrody i 36 stanowisk gatunków wymagających utworzenia stref ochronnych. Będziemy domagać się utworzenia pomników przyrody i zatwierdzenia stref ochronnych.
 

2. Puszcza Białowieska

Od końca 2015 roku działamy wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Działania trwają, batalia nie jest skończona, ale dziś widzimy, że zaakceptowana w marcu 2016 r. wycinka w Puszczy jeszcze nie jest realizowana, co między innymi jest wynikiem wspólnej pracy wielu organizacji w tym Fundacji WWF Polska. Jesteśmy świadomi zagrożenia oraz tego, że wycinka może ruszyć każdego dnia, dlatego działamy dalej z pełnym zaangażowaniem. Cieszymy się, że apel o ochronę Puszczy (http://kochampuszcze.pl/) do połowy grudnia 2016 r. podpisało ponad 165 tys. osób!


 

3. Ryś

Jesteśmy rok po zakończeniu 4-letniego projektu dotyczącego reintrodukcji rysi na Mazurach. Rysie odnotowywane są w większych kompleksach leśnych na obszarze prowadzenia projektu. Według danych GUS liczebność rysi w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2015 r. oceniona była na 10 osobników. W 2016 rysie były stwierdzane w Puszczy Piskiej, Puszczy Rominckiej, w Nadleśnictwie Górowo-Iławieckie, w okolicach Lidzbarka Welskiego. Dzięki zastosowaniu fotopułapki udało się kilkakrotnie zarejestrować rysia (samica) wypuszczonego na wolność w czerwcu 2015 r. Samica ta jest w wieku 2,5 lat, a na wolności przebywa już na i już 1,5 roku i niebawem może przystąpić do rozmnażania.


 

4. Wilk

WWF Polska rozpoczął na Ukrainie pilotażowy projekt poświęcony ochronie zwierząt gospodarskich przed atakami wilków. Problem szkód od wilków występuje wszędzie tam, gdzie naturalne siedliska tych drapieżników sąsiadują z gospodarstwami hodowlanymi. Powoduje to obniżenie akceptacji dla ochrony wilków. WWF Polska od wielu lat prowadzi działania na rzecz skutecznych sposobów zabezpieczania zwierząt hodowlanych przed wilkami w Polsce . W 2016 swoimi doświadczeniami podzieliliśmy się z hodowcami z Ukrainy. Przeszkoliliśmy 20 hodowców i przekazaliśmy zestawy specjalnych pastuchów elektrycznych.
wzorem poprzednich lat kontynuwaliśmy również przekazywanie pastuchów hodowcom w Polsce. W roku 2016 rodzimym hodowcom, wraz z Regionalną Dyrekcją Środowiska w Krakowie, Regionalną Dyrekcją Środowiska w Rzeszowie oraz Bieszczadzkim Prakiem Narodowym przekazaliśmy kilkadziesiąt pastuchów elektrycznych.


 

5. Niedźwiedź

WWF Polska we współpracy z Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze rozpoczął w 2016 r. przygotowywanie mapy potencjalnych konfliktów na lini niedźwiedź - człowiek na teranie Bieszczadów . W ramach tego zadania prowadzona jest m.in. inwentaryzacja nęcisk dla zwierząt, niezabezpieczonych wysypisk śmieci oraz kompostowników, które mogą przyciągać niedźwiedzie i stwarzać sytuacje konfliktowe łącznie z zagrożeniem zdrowia i życia ludzi.


 

6. Pomogliśmy uratować 5 foczych szczeniąt

Dzięki wspólnym staraniom wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry po udanej rehabilitacji w helskiej placówce do środowiska naturalnego powróciło 5 dzikich foczych szczeniąt. Ponadto w 2016 roku miał miejsce pierwszy udokumentowany przypadek narodzin foki szarej na tzw. Foczej Łasze w ujściu Przekopu Wisły. Dzięki obserwacji Błękitnego Patrolu WWF i dokładnej analizie wykonanych zdjęć, udało się też zidentyfikować foczą mamę. Okazało się, że jest nią Jadrinka, samica urodzona w helskim fokarium w 2010 roku, przywrócona morzu w ramach projektu restytucji fok szarych. Jako 6-letnia samica urodziła tu prawdopodobnie swoje pierwsze potomstwo.  

7. Wolontariusze Błękitnego Patrolu wykonali monitoring odpadów lini brzegowej

Po raz kolejny wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF uczestniczyli w Państwowym Monitoringu Środowiska, wykonując monitoring odpadów na linii brzegowej. Na 15 jednokilometrowych odcinkach 4 razy w roku zliczyli odpady pojawiające się na polskim wybrzeżu. W ten sposób pomagamy w wypełnianiu zobowiązań państwa w zakresie monitoringu środowiska. Dane zebrane w zeszłym roku wykorzystano m. in. przy tworzeniu raportu HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku) „Beach litters”. Członkowie Błękitnego Patrolu WWF nie ograniczają się jednak wyłącznie do liczenia odpadów, ale inicjują też akcje ich sprzątania. W trzeciej odsłonie wydarzenia „Czysta Plaża” uczestnicy uprzątnęli 20-kilometrowy odcinek plaży pomiędzy Kołobrzegiem a Mrzeżynem. Z kolei w rejonie Mierzei Wiślanej dwukrotnie odbyło się sprzątanie pod hasłem „Nie bądź patałachem, posprzątaj Mewią Łachę”. Podczas pierwszego sprzątania, wiosną, zebrano 50 worków śmieci. Za drugim razem udało się zebrać kolejne 20 worków i tym samym poprawić stan rezerwatu „Mewia Łacha”. W sprzątaniu plaż i rezerwatu pomagali nie tylko wolontariusze WWF, włączyła się również społeczność lokalna.

 


8. Wydaliśmy pierwszy w Polsce podręcznik przepławkowy

Dzięki inicjatywie WWF Polska w 2016 roku do polskich czytelników trafił podręcznik “Przepławki dla ryb – projektowanie, wymiary i monitoring” wydany przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), a przetłumaczony z języka angielskiego dzięki wsparciu polskich naukowców zajmujących się rzekami i urządzeniami ułatwiającymi rybom wędrówkę. Podręcznik ten, zaliczany do klasyki literatury poświęconej udrażnianiu rzek dla wędrówki wstępującej ryb i innych organizmów wodnych, jest pierwszą w języku polskim publikacją w wyczerpujący sposób przedstawiającą zagadnienia projektowania przepławek. Zawiera on cenne informacje o funkcjonowaniu ekosystemów rzecznych, ułatwiające zrozumienie przyrodniczego kontekstu ekologicznej drożności rzek.
Do tej pory ponad 1200 egzemplarzy przekazaliśmy instytucjom zarządzającym rzekami (Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych), Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska, okręgom Polskiego Związku Wędkarskiego, Uczelniom Wyższym, Bibliotekom i projektantom.
 

9. Metoda oceny wód płynących

Wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu eksperci z WWF Polska brali czynny udział w opisie metody oceny wód płynących. Ocena ta ma służyć monitoringowi jakości ekologicznej wód płynących w związku z wdrażaniem wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.
Czynniki hydromorfologiczne odgrywają istotną rolę w procesach kształtujących jakoś wody rzek jak np. samooczyszczanie wód są też ważnym uwarunkowaniem siedliskowym dla organizmów związanych z ekosystemami wodnymi.
 

10. Ruszył międzynarodowy projekt sprzątania Bałtyku z zagubionych sieci rybackich, Marelitt Baltic!

Sieci takie nadał łowią ryby, ptaki i ssaki morskie. Zalegając wiele lat na dnie morza rozkładają się uwalniając mikrocząsteczki plastiku, które mogą być jedzone przez ryby i tym samym mogą się dostać do łańcucha pokarmowego. Aby przeciwdziałać temu problemowi WWF Polska w międzynarodowym konsorcjum 9 organizacji partnerskich z 4 krajów nadbałtyckich: Szwecji, Estonii, Niemiec i Polski będzie aktywnie działać na rzecz poszukiwania takich morskich odpadów i ich usuwania. W tym czasie odbędą się akcje na morzu we współpracy z rybakami i profesjonalnymi nurkami. Odbędą się również akcje podwodne na wrakach zatopionych statków, na których takie sieci często się zaczepiają i zalegają przez lata.

Projekt będzie trwał 3 lata 2016-2019. Spodziewanym efektem jest powstanie gotowych rozwiązań do szukania i wyławiania sieci widm w różnych miejscach i warunkach środowiskowych.11. Największe w historii Unii konsultacje przyniosły efekt - europejska przyroda będzie chroniona.

Dyrektywy ptasia i siedliskowa to kluczowe akty prawne dla ochrony przyrody w Unii Europejskiej, chroniące ponad 1400 gatunków oraz obejmujące obszar o powierzchni miliona kilometrów kwadratowych. Cieszą się one wyjątkowo szerokim poparciem w Europie – w obronie dyrektyw stanęli nie tylko obywatele, ale także naukowcy, przedsiębiorcy, Parlament Europejski i rządy krajowe.
Przypomnijmy, że prawo to chroni około 20% powierzchni Polski w ramach sieci Natura  2000. Pozwoliło to uchronić przed degradacją m.in. dolinę Rospudy. Przez ostatnie dwa lata Komisja sprawdzała czy dyrektywy ptasia i siedliskowa są skuteczne (w ramach tzw. procedury fitness check), i w końcu dziś padła jasna odpowiedź – nie kształt dyrektyw jest problemem, ale ich skuteczne wdrażanie. I to na pomocy poszczególnym państwom członkowskim w ich wdrażaniu powinna skupić się Komisja. 
Organizacje pozarządowe przyjęły tę decyzję z radością, ale podkreślają zgodnie, że przed nami nadal wielki wysiłek. Aby przyroda była faktycznie chroniona, za dzisiejszą deklaracją muszą iść konkretne działania. Należy lepiej egzekwować prawo, by skuteczniej rozwiązywało problem zaniku różnorodności biologicznej i zagrożeń związanych, między innymi, z niezrównoważonym rolnictwem.

12. Prawo w Polsce

W 2016 toczyła się również batalia o polskie prawo, którego propozycje zmian zdecydowanie nie odpowiadały ochronie przyrody. W 2016 braliśmy udział w konsultacjach społecznych kilku projektów aktów prawnych w tym projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (wersja projektu z dn. 8.07.2016 r.), w czasie których postulowaliśmy o nie wprowadzanie niekorzystnych dla ochrony przyrody zapisów. Dzięki stanowisku Fundacji WWF Polska i innych organizacji pozarządowych, część z proponowanych zmian nie wprowadzono. To co udało się wywalczyć to między innymi usunięcie punktu, który nakazywał właścicielom nieruchomości eksterminować gatunki chronione (wilk, ryś, niedźwiedź, żubr) w dopuszczalnie maksymalnym zakresie, pod rygorem utraty odszkodowania za straty spowodowane przez te zwierzęta (a po to właśnie ustanowiono system odszkodowań za straty wyrządzone przez gatunki chronione, aby właściciele nieruchomości ich nie zwalczali i pozwolili im spokojnie egzystować).


13. Dzięki Twojemu wsparciu chronimy słonie leśne w Kamerunie i tygrysy Malezji.

Dwudziestu pracowników i strażników obszarów chronionych zostało przeszkolonych w stosowaniu systemu SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) zwiększającego skuteczność patroli antykłusowniczych w Jengi Tridom Landscape w Kamerunie – ostoi zagrożonego wyginięciem słonia leśnego.  W Malezji nasze antykłusownicze patrole stosujące ten sam system SMART stale czuwają nad bezpieczeństwem tygrysów w kompleksie leśnym Belum-Temengor – najważniejszej ostoi tygrysa malezyjskiego. W 2016 roku zakończyliśmy projekt dotyczący ochrony słoni leśnych w Kamerunie.


 

14. Energia odNowa

Rozpoczęliśmy projekt Energia odNowa dzięki któremu tworzymy film dokumentalny o polityce klimatycznej w Polsce. Projekt będzie realizowany z Discovery Polska. Premiera filmu "Punkt Krytyczny. Energia odNowa" odbyła się 14. maja.
 

15. Emisja rtęci i węgiel

Wydaliśmy raport o przyczynach i konsekwencjach emisji rtęci. Materiał popularno-naukowy jest dostępny dla każdego, kot chce się dowiedzieć więcej na ten temat. Pokazuje między innymi, że musimy uniezależniać się od węgla w celu redukcji emisji rtęci.  

16. Dla prosumentów

Ujawniliśmy potencjał rozwoju energetyki prosumenckiej. Dzięki analizie Instytutu Energetyki Odnawialnej, na zlecenie WWF Polska, mamy dostępny materiał pokazujący, że jeśli byłaby taka wola polityczna, to do roku 2030 ok. 10% energii zaspokajałyby mikro-elektrownie „napędzane” odnawialnymi źródłami energii.
Stworzyliśmy kalkulator opłacalności mikroinstalacji słonecznych. Jeśli chcesz policzyć czy opłaca Ci się instalacja takiego urządzenia, wejdź na stronę ruchu Więcej Niż Energia (którego WWF jest częścią) i ściągnij kalkulator za darmo!
Uczestniczyliśmy w procesie tworzenia prawa dla prosumentów. Chociaż nie wszystko poszło po naszej myśli, jeden z naszych postulatów został spełniony. Szkoły, straży pożarne, stowarzyszenia, kościoły i fundacje mogą teraz zostać prosumentami!   
 

17. Współpraca z firmami

W 2016 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Vive Textile Recycling, z którą rozpoczęliśmy projekt promujący ideę recyklingu. Projekt ADAPTACJA to pomysł na ograniczanie zużycia zasobów poprzez nadawanie drugiego życia używanym tekstyliom. Za współpracą stoi idea nurtu Textile Upcycling, zgodnie z którym ponowne przetwarzanie odpadów tekstylnych umożliwia tworzenie produktów o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Pierwszą odsłoną ADAPTACJI jest limitowana seria toreb, które stworzone są wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu. Cały zysk ze sprzedaży wspiera programy ochrony przyrody realizowane przez WWF Polska. 

Wraz z polską marką odzieżową Bytom przygotowaliśmy specjalną kolekcję ubrań WILK Z POLSKI. Kolekcja wykonana jest z certyfikowanych tkanin przyjaznych środowisku, a 10% wartości sprzedaży zostanie przeznaczone na ochronę wilka i inne programy ochrony przyrody prowadzone przez WWF Polska. Poprzez współpracę chcemy promować bardziej odpowiedzialny wybory zakupowe i zachęcać konsumentów do kupowania bawełny organicznej. Konwencjonalna produkcja bawełny, poprzez wysokie zużycie wody i pestycydów, stanowi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia farmerów, prowadzi do erozji gleby i niedoborów wody. Certyfikaty tkanin użytych w kolekcji zapewniają zrównoważony charakter procesu produkcji, mniejsze zużycie surowców, ograniczone emisje gazów cieplarnianych i bezpieczniejsze warunki pracy farmerów, ale także bardziej przyjazny środowisku proces produkcji włókna.

W 2016 r przedłużyliśmy współpracę z wieloletnim partnerem UPM Raflatac. Współpraca została zawarta na kolejne 3 lata, co pozwoli kontynuować działania w projekcie „Rzeki dla Życia” zmierzające do zapewnienia lepszej ochrony polskich rzek. UPM Raflatac i WWF Polska współpracują przy tym projekcie od 2012 roku. Działania przyrodnicze, które wspiera UPM Raflatac skupiają się na monitorowaniu prac prowadzonych na rzekach, konsultacji dokumentów określających zasady gospodarowania polskimi wodami (Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Rzecznych, Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Planów Utrzymania Wód) oraz propagowaniu nowoczesnych metod ochrony przeciwpowodziowej polegających na odtwarzaniu naturalnych terenów zalewowych, udrożnianiu rzek celem odtworzenia koryt tarłowych, a także ocenie stanu zachowania koryt rzecznych (tzw. stanu hydromorfologii).

Akordeon

Co zrobić ze znalezionym martwym zwierzęciem?

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore  veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? 

drugi naglowek

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore  veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?